Akademik Personel

Ad Soyad : ASLI ALTANLAR
Fakülte : MİMARLIK FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : asli.altanlar@amasya.edu.tr
Dahili :
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

ASLI ALTANLAR

Amasya Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şeyhcui Mah. Borabey Sokak No:OG5/5

Amasya / Türkiye

e-posta:asli.altanlar@ amasya.edu.tr

Telefon: 0 358 250 0017

 

Eğitim:

Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,

Tez: Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması, Tarihi: 04/09/2007  (4 Atıf)

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehir Planlama Doktora Programı

Tez: Kültür Turizmini Geliştirme Kapasitesinin Ölçülmesinde Kavramsal Bir Model ve Yöntem Denemesi: İstanbul, Boğaziçi Örneği, Tarihi: 06.07.2015

 Yayınlar:

Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altanlar Aslı (2018) Discussing Tourism Oriented Interventions from the Perspective of Local Enterprises; Case of Bosporus Site, International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity, June 28-30, 2018, ESKİŞEHİR (TURKEY),  (Bildiri Özeti/ Sözlü Sunum),  ISBN NO: 978-605-01-1217-7. 

Çakıroğlu Alper, Sınmaz Serkan, Altanlar, Aslı (2018).  Kentsel Dönüşümde Yaratıcı Endüstrilerin Rolü: Antalya Dokuma Alanı Özelinde Bir Proje Deneyimi, 04/05 Mayıs 2018, 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi,  (Bildiri Özeti/ Sözlü Sunum), ISBN: 978-605-68150-5-8.

Altanlar Aslı (2018), Turizmin Etkilerini Yerel Ölçekteki Tarihi Mahalleler Üzerinden Yeniden Düşünmek, II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2018, (Bildiri Özeti/Sözlü Sunum).

Altanlar  Aslı, Kavak İbrahim,Güremen Lale (2017).  Tarihi Mahallelerdeki Turizm Odaklı Müdahalelerin Mahalle Sakinleri Üzerindeki Etkisi Amasya, Sofular Mahallesi.  1. İnternatıonal Sustainable Tourism Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3685274)

Altanlar Aslı, Enlil Zeynep Şirin,Kalkan Açıkkapı Duygu (2017).  Discontent and resentment in tourist – historic sites: Re-thinking tourism via the perspectives and attitudes of local residents and local businesses.  Changing Cities III (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3554671)

Altanlar Aslı, Enlil Zeynep Şirin, Kalkan Açıkkapı Duygu (2017).  Discontent and resentment in tourist – historic sites: Re-thinking tourism via the perspectives and attitudes of local residents and local businesses.  Changing Cities III (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3554676)

Altanlar Aslı, Kalkan Açıkkapı Duygu (2017).  İdentity crisis through the cultural herıtage tourısm dilemmas of the historical neighbourhoodsand challenges facing local communities.  International Congress On Cultural Herıtage And Tourısm (ICCHT - 2017), 1058-1058. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3685250)

ALTANLAR A., (2017).  Planlamayı Pozitivist Paradigmalar Yerine Dinamik İlişkilere Odaklanarak Düşünmek. Uluslararası Katılımlı  6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”8-11 Aralık 2016, Antalya, II. Cilt, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası  Yayınları , ISBN: 978-605-01-1040-1 (tam metin bildiri/sözlü sunum)(yayın no:3030843)

 

ALTANLAR, A., Dede, O., M., (2015), “Türkiye’deki Doğa Koruma ile İlgili Yasal Çerçevenin IUCN’ in Doğa Koruma Statüleri Ve Yönetim Planı İle Uygunluğunun İrdelenmesi” , Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları, 15-17 Ekim 2015 I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Bildiriler Kitabı,205-219,  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara. 

ALTANLAR, A., Sınmaz, S., (2013), “Kentsel Peyzajın Yeniden Canlandırma Mekanizması Olarak Kültür Endüstrileri; İstanbul Beykoz Halat Fabrikası Örneği”, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi/ 14-17 Kasım 2013-Adana, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2013/6 Yayınları,  Odak Ofset Matbaacılık,  133- 147.

Sınmaz, S., ALTANLAR, A., Çakıroğlu, A., Enlil, Z., (2010). “Kültürel Gelişme Stratejileri Kapsamında İstanbul’da Dönüşüm Potansiyeli Taşıyan Sanayi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım”, Uluslararası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 13-14 Ekim, İstanbul.

Güremen, L., Çelık, C.,T., ALTANLAR, A., (2009), “Survey of People’s Attitude Living in Urgup-Mustafapasa (Sinasos) Towards the Protection of Historical and Cultural Assets”, LIVENARCH 4th International Congress Livable Environments & Architecture Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Departmant of Architecture July 09-11, 2009 Trabzon, TURKEY.   Volume.3. syf: 975-983.

Güremen, L., ALTANLAR, A., Çelik, C.T., (2008),”Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Yozgat Örneği”. Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Bölümü 30 Yıl Sempozyumu (16-17 Ekim 2008). Adana Bildiriler Kitabı 95-100, http://bmb.cu.edu.tr/sempozyum/

ALTANLAR, A., Akıncı Kesim, G., (2008), “Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması”, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 23-27 Nisan 2008. Bildiri Kitabı. Başak Ofset. Ankara. Syf: 967-970 (1 Atıf).

Akıncı Kesim, G., Çimen, H., ALTANLAR, A., (2007), “ İklim Değişikliğinin Turizm ve Çevre İle Etkileşimi”,  I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007 (11-13 Nisan 2007). İTÜ. Maslak KSB Salonu İstanbul Bildiri Kitabı. Syf: 462-469. http://www.tikdek.itu.edu.tr/bildiriler/hurriyet_cimen.pdf

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALTANLAR A., (2018).  Turizmin etkilerini yerel ölçekteki tarihi mahalleler üzerinden yeniden düşünmek: Amasya Örneği.  Re-thinking influences of tourism with consideration of local historical neighbourhoods: The case of Amasya, 15(4), 2093-2112., Doi: https://doi.org/10.14687/jhs.v15i4.5422 (Yayın No: 4473429)

ALTANLAR ASLI (2018).  İnsan-mekan İlişkisi Ekseninde Temel Tasarım Dersi Eğitimi: “Sofular Mahallesi Kent Soyutlama Atölyesi Örneği”.  Journal of Social Sciences and Education, 1(1), 1-25. (Yayın No: 4369920)

Altanlar, A , Kavak, İ , Güremen, L . (2018).  "Tarihi Mahallelerdeki Turizm Odaklı Müdahalelerin Mahalle Sakinleri Üzerindeki Etkisi; Amasya, Sofular Mahallesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1): 85-104 <http://dergipark.gov.tr/tdtad/issue/38069/365170>

ALTANLAR, A., KALKAN AÇİKKAPİ, D., (2018), İdentİty Crİsİs Through The Cultural Herİtage‐ Tourİsm Dİlemmas Of The Hİstorİcal Neİghbourhoods And Challenges That Local Communİtİes Are Facİng, The Pursuİt Of Hİstory ‐İnternatİonal Periodical for History And social Research‐  Year: 2018, (19 ): 33‐59.

ALTANLAR A.,ENLIL Z., (2016). Bogaziçi Bölgesi Sakinlerinin Turizm Destegini Ölçmeye Yönelik Bir Arastırma. MEGARON, 11(3), 382-397., Doi: 10.5505 (Kontrol No: 2886662) ( 3 Atıf)

Müderrisoğlu, H., ALTANLAR, A., (2011). Attitudes and behaviors of undergraduate students toward environmental issues. Int. J. Environ. Sci. Tech., 8 (1), 159-168. (60 Atıf)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALTANLAR, A.,  Akıncı Kesim, G., (2011),  “Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yöre Halkı ve Yerli Turistlerin Davranış ve Beklentilerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma; Akçakoca Örneği”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi,  3(2):1-20. (22 Atıf).

ALTANLAR, A., Akıncı Kesim, G., (2009), “Akçakoca İlçesinin Ekoturizm Olanaklarının Değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5 (1): 25- 41. (2 Atıf)

Müderrisoğlu, H., Yerli,Ö., ALTANLAR A., Duru, N., (2005), “ROS (Rekreasyonel Fırsat Dağılımı) Yönetimi ile Abant Tabiat Park’ında Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi,  Tarım Bilimleri Dergisi, 11( 4): 397-405. (14 Atıf)

Yıldız, O., ALTANLAR, A., Şahin, M., (2005), “Organik Tarım ve Düzce İlinde Yapılabilirliği”,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Ormancılık Dergisi, 1 (1): 27-36.

Yönetilen Tezler:

Sempozyumlar-Kongreler- Atölyeler (workshop):

 

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Siegen Üniversitesi ve TMMOB işbirliği ile 6-7 Kasım 2013 tarihleri arasında YTÜ Oditiryumu’nda gerçekleştirilen “International Conferenceon Global Climate Change” konferansının hazırlık çalışmalarında ve sekretaryasında görevli olarak çalışmıştır.

Seminerler/Sergiler, Atölyeler :

Altanlar Aslı, (2017),  Tasarımcılar Kapadokya’da,  07   DEDEBAĞ  Tema  Yürütücüsü  (5-7 Ekim 2017), Nevşehir. 

Altanlar Aslı, Özerol Gizem,  (2017), 07 Dedebağ,  Tasarımcılar Kapadokya'da Kitabı, Syf.234-238. http://takortak.org/blog/t_k/ 

Altanlar Aslı,  (2017), Tasarımcılar Kartal'da Keşfet ve Görünür Kıl, 20 Kent 280 Tasarımcı,  01 Aydos Tepesi Zirve Artı (537 m) Tema Yürütücüsü (09-11 Haziran 2017 ), İstanbul

Altanlar Aslı, Eryılmaz Semiha Sultan , 2017, 01 Aydos Tepesi, Zirve Artı (537m),  Tasarımcılar Kartal'da Keşfet ve Görünür Kıl 280 Kent 280 Tasarımcı Kitabı, Syf:33-47, https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/Tasar%C4%B1mc%C4%B1lar-Kartalda.pdf

Dersler:

İdari Görevler:

Akademik Çalışmalar:

27-29 Ekim 2010 MOBBİG XXXI (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı)

Başarı, Ödül ve Burslar:

Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışmasında "Mansiyon" derecesi (10 Ekim 2011).

Serkan Sınmaz  Şehir Plancısı / YTÜ (Ekip Temsilcisi)
Ebru Bayram Sınmaz  Şehir Plancısı-mimar / İTÜ
Çare Olgun Çalışkan  Şehir Plancısı / İTÜ
Aslı Altanlar  Peyzaj Mimarı / AİBÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında "2. Mansiyon" derecesi (17 Şubat 2012)

Serkan Sınmaz Şehir Plancısı / YTÜ (Ekip Temsilcisi)
Ebru Bayram Sınmaz Şehir Plancısı, Mimar / İTÜ
Bashim Akiyev Şehir Plancısı / YTÜ

Danışman: Aslı Altanlar Peyzaj Mimarı /AİBÜ

Yabancı Dil: İngilizce


CURRICULUM VITAE

Name Surname

 

 

 Amasya University                                                          

 Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning,

Şeyhcui Mah. Borabey Sokak No:OG5/5

Amasya / Turkey

 e-mail: asli.altanlar@amasya.edu.tr

 Phone: 0 358 250 0017

Education:

B. A. in Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture, Abant İzzet Baysal University,

M.A./M.Sc. in Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture, Abant İzzet Baysal University,

Dissertation: Investigation of Alternative Tourism Opportunities in Akçakoca, Date:04/09/2007

Ph.D.   in Yildiz Technical University Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Urban Planning Ph.D. Programme

Dissertation: A Conceptual Model  And A Method For The Measurement Of Cultural Tourısm Development Capacıty:The Case Of Bosphorus, Istanbul. Date: 06.07.2015

 

List of Publications:

Conference Proceedings

Altanlar  Aslı, Kavak İbrahim,Güremen Lale (2017).  Tarihi Mahallelerdeki Turizm Odaklı Müdahalelerin Mahalle Sakinleri Üzerindeki Etkisi Amasya, Sofular Mahallesi.  1. İnternatıonal Sustainable Tourism Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3685274)

Altanlar Aslı, Enlil Zeynep Şirin,Kalkan Açıkkapı Duygu (2017).  Discontent and resentment in tourist – historic sites: Re-thinking tourism via the perspectives and attitudes of local residents and local businesses.  Changing Cities III (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3554671)

Altanlar Aslı, Enlil Zeynep Şirin, Kalkan Açıkkapı Duygu (2017).  Discontent and resentment in tourist – historic sites: Re-thinking tourism via the perspectives and attitudes of local residents and local businesses.  Changing Cities III (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3554676)

Altanlar Aslı, Kalkan Açıkkapı Duygu (2017).  İdentity crisis through the cultural herıtage tourısm dilemmas of the historical neighbourhoodsand challenges facing local communities.  International Congress On Cultural Herıtage And Tourısm (ICCHT - 2017), 1058-1058. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3685250)

Altanlar Aslı, Eryılmaz Semiha Sultan , 2017, 01 Aydos Tepesi, Zirve Artı (537m),  Tasarımcılar Kartal'da Keşfet ve Görünür Kıl 280 Kent 280 Tasarımcı Kitabı, Syf:33-47

ALTANLAR A., (2016).  Planlamayı Pozitivist Paradigmalar Yerine Dinamik İlişkilere Odaklanarak Düşünmek.  6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”8-11 aralık 2016, Antalya (tam metin bildiri/sözlü sunum)(yayın no:3030843)

ALTANLAR, A., Dede, O., M., (2015), “Türkiye’deki Doğa Koruma ile İlgili Yasal Çerçevenin IUCN’ in Doğa Koruma Statüleri Ve Yönetim Planı İle Uygunluğunun İrdelenmesi” I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları, 18-17 Ekim 2015.

ALTANLAR, A., Sınmaz, S., (2013), “Kentsel Peyzajın Yeniden Canlandırma Mekanizması Olarak Kültür Endüstrileri; İstanbul Beykoz Halat Fabrikası Örneği”, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi/ 14-17 Kasım 2013-Adana, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2013/6 Yayınları,  Odak Ofset Matbaacılık,  133- 147.

Sınmaz, S., ALTANLAR, A., Çakıroğlu, A., Enlil, Z., (2010). “Kültürel Gelişme Stratejileri Kapsamında İstanbul’da Dönüşüm Potansiyeli Taşıyan Sanayi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım”, Uluslararası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 13-14 Ekim, İstanbul.

Güremen, L., Çelık, C.,T., ALTANLAR, A., (2009), “Survey of People’s Attitude Living in Urgup-Mustafapasa (Sinasos) Towards the Protection of Historical and Cultural Assets”, LIVENARCH 4th International Congress Livable Environments & Architecture Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Departmant of Architecture July 09-11, 2009 Trabzon, TURKEY.   Volume.3. syf: 975-983.

Güremen, L., ALTANLAR, A., Çelik, C.T., (2008),”Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Yozgat Örneği”. Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Bölümü 30 Yıl Sempozyumu (16-17 Ekim 2008). Adana Bildiriler Kitabı 95-100, http://bmb.cu.edu.tr/sempozyum/

ALTANLAR, A., Akıncı Kesim, G., (2008), “Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması”, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 23-27 Nisan 2008. Bildiri Kitabı. Başak Ofset. Ankara. Syf: 967-970

Akıncı Kesim, G., Çimen, H., ALTANLAR, A., (2007), “ İklim Değişikliğinin Turizm ve Çevre İle Etkileşimi”,  I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007 (11-13 Nisan 2007). İTÜ. Maslak KSB Salonu İstanbul Bildiri Kitabı. Syf: 462-469. http://www.tikdek.itu.edu.tr/bildiriler/hurriyet_cimen.pdf

 

International Refereed Journal

Müderrisoğlu, H., ALTANLAR, A., (2011). Attitudes and behaviors of undergraduate students toward environmental issues. Int. J. Environ. Sci. Tech., 8 (1), 159-168.

National Refereed Journal

ALTANLAR, A.,  Akıncı Kesim, G., (2011),  “A Research on The Attitude and Expectations of Tourists and Citizens of The Area for Sustainable Tourism Planning”; Case of Akcakoca”; Akçakoca Örneği”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi,  3(2):1-20.

ALTANLAR, A., Akıncı Kesim, G., (2009), “Determination of Ecotourism Opportunities in Akçakoca District”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5 (1): 25- 41.

Müderrisoğlu, H., Yerli,Ö., ALTANLAR A., Duru, N., (2005), “Determination of User Satisfaction in Abant Nature Park by Using ROS Method”, Ankara Üniversitesi,  Tarım Bilimleri Dergisi, 11( 4): 397-405.

Yıldız, O., ALTANLAR, A., Şahin, M., (2005), "Organic Agriculture and Feasibility in Düzce Province", Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Ormancılık Dergisi, 1 (1): 27-36.

 

Thesis Supervised:

Symposia /Conferences:

“International Conferenceon Global Climate Change”

Workshops/Exhibitions:

Teaching Experiences:

Administrative Duties:

Academic Activities:

27-29 Ekim 2010 MOBBİG XXXI (MİMARLIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI İLETİŞİM GRUBU TOPLANTISI)

Awards, Honours and Scholarships:

Language: English