Akademik Personel

Ad Soyad : OKAN MURAT DEDE
Fakülte : MİMARLIK FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : okandede@gmail.com
Dahili : 1730
Oda No : A-308

                                               ÖZGEÇMİŞ (21 Ağustos 2017 itibarıyla)

 

1-Adı Soyadı: Okan Murat DEDE

2-Doğum Yeri, Tarihi: Erzurum, 17.03.1969

3-Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor

4-Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Şehir ve Bölge Planlama

O.D.T.Ü.

1991

Lisans

Kamu Yönetimi

Anadolu Üniversitesi

2014

Y.Lisans

Bölge Planlama

O.D.T.Ü.

1994

Doktora

Şehir ve Bölge Planlama

O.D.T.Ü.

1999

Askerlik

Topçu Teğmen

Polatlı Topçu ve Füze Okulu/ Genelkurmay Harekat Başkanlığı Komuta Kontrol Dairesi

2 Nisan 2000- 21 Temmuz 2001

 

5-Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent:        Şehir Planlama        Erciyes Üniversitesi      2001-2006

Yardımcı Doçent:        Şehir Planlama        Bozok  Üniversitesi      2006-2009

Yardımcı Doçent:        Bölge Planlama       Amasya Üniversitesi    2009-…….

 

6- Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri

6.1  Jüri Üyeliği Yapılan Y.Lisans veya Doktora Tezleri

6.1.1 Kul, Bahadır. (2009) “Tarihi Kentsel Alanda Yeniden Yapım ve İşlevlendirme İle Kullanışsızlığın Önlenmesi: Kayseri Tavukçu Mahallesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2009, Kayseri.

 

 7-Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler(SCI&SSCI&art and Humanities)

-

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1 Dede Okan Murat. 2010 “Macro Economic Model Study Depending on Simple Ratios for Environmental Order Plans in Regional Planning”, Journal of US-China Public Administration, Vol.7, No:4, April 2010, pp:60-64. (ISSN:1548-6591), USA. (EBSCO)

7.2.2 Yazar H., Dede Okan Murat. 2012 “Sustainable Urban Planning in Developed Countries: Lessons For Turkey”, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol.7, No.1, pp:26-47. (Scopus)

7.2.3 Dede Okan Murat, Dikmen Ç.B., Ayten A.M. 2012 “A New Approach for Participative Urban Design: An Urban Design Study of Cumhuriyet Square in Yozgat Turkey”, Journal of Geography and Regional Planning, Vol.5 No.5, pp:122-131. (Google Scholar)

7.2.4 Dede Okan Murat, Ayten A.M. 2012 “ The Role of Spatial Planning for Sustainable Tourism Development: A Theoretical Model for Turkey, Tourism (Turizam), Vol.60, No.4, pp:431-435 (Scopus)

7.2.5 Ayten Mustafa Asım, Dede Okan Murat. (2016) “The Role of Public Project Areas in the Process of Urban Conservation and Renewal”, International Journal of Society Systems Science, Vol:8, No:4, p:352-360.

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Prroceedings) basılan bildiriler:

7.3.1 Dede Okan Murat, Ayten A. Mustafa, Yazar K.Hakan., 2005 “Characteristics and Problems of a National Park Area nearby an Urban Settlement: Case Study of Yozgat “Çamlık” National Park in Türkiye, X. European Ecological Congress Organized by European Ecological Federation, Turkish Ecological Society, Ege University Center for Environmental Studies; Kuşadası. (8- 13  November 2005)

7.3.2 Dede Okan Murat, Ayten A. Mustafa., 2007 “Milli Park Alanlarının Koruma ve Yönetim Sorunları: Yozgat Çamlık Milli Parkı Örneği” 38.ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi  Ankara. (10-15 Eylül 2007)

7.3.3 Dede Okan Murat, Ayten A. Mustafa, Erdoğdi Evren.,2008 “Urban Transformation of Abondaned Coast Areas: Case Study of Zonguldak”, MED and Black Sea ICM 08 Kongresi, 14-18-Ekim 2008, Akyaka-Muğla

7.3.4 Ayten M.Asım, Dede Okan Murat, Yazar K.Hakan., 2009, “Ulusal Mono Sanayinin Bölgesel Gelişme ve Kent Ekonomisi Üzerine Etkileri: Karabük Örneği”,  EconAnadolu 2009, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17-19 Haziran 2009, Anadolu Üniversitesi- Eskişehir.

7.3.5 Dede Okan Murat, 2009, “Türkiye’de Kadın İstihdamının Bölgesel ve Sektörel Dağılım Özelliklerinin Lokasyon Katsayısı Tekniğine Göre Değerlendirilmesi”, Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

7.3.6 Dede Okan Murat, Ayten M.A., 2009 “Türkiye’de Bilgi Toplumu ve Bilgi Kenti Olma Yolunda Yerleşmelerin Potansiyellerinin Belirlenmesi”, Uluslar arası VII Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, Yalova (30 Ekim-1 Kasım 2009)(Poster Bildiri)

 

7.4. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplardan bölümler

7.4.2 Uluslararası kitap veya Kitaplardan Bölümler

7.4.2.1 Dede Okan Murat (2016) Spatial Structuring of Technology Based Production in Turkey, SVH Verlag, Germany, ISBN: 978-3-8381-5238-7

 

7.4.2.2 Dede Okan Murat (2016) “The Analysis of Turkish Urban Planning Process Regarding Sustainable Urban Development”, in Sustainable Urbanization, ed by Ergen M., Intech Publ., September 2016, ISBN: 978-953-51-2652-2

 

 

7.5. Ulusal bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan makaleler:

7.5.1.1 Dede Okan Murat, Güremen L. 2010 “Yerel Yönetimlerin Turizm Sektörü İçindeki Önemi, Rolleri ve Görevleri” Çağdaş yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:19, Sayı:4, Ekim 2010, s:77-91.

7.5.2. Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.2.1 Dede Okan Murat, Çalgüner T., 1997., “Türkiye’de Enformasyon teknolojileri Altyapı ve Uygulamaları”, Future’s Technologies, Sayı 39.

7.5.2.2  Dede Okan Murat, Çalgüner T., 1997., “Teknoparkların Yer Seçim Kriterleri ve Rolleri”, Future’s Technologies, Sayı 45.

7.5.2.3 Dede Okan Murat, Çalgüner T., 1998., “Türkiye Bilgi Çağına Hazır mı?”, Future’s Technologies, Sayı 47.

7.5.2.4 Çalgüner. T. Dede Okan Murat., 1997., “Kentsel Saçak Alanlarında Fiziksel planlama ve Tarım Topraklarının Kentsel Amaçlı Kullanımı”, Tarım ve Köy Dergisi, sayı:116.

7.5.2.5 Çalgüner. T. Dede Okan Murat., 1998., “Mücavir Alan Tartışmalarına Başka Bir Yaklaşım: Kentsel Saçak Alanlarında Fiziksel planlama ve Tarım Topraklarının Kentsel Amaçlı Kullanımı”, Ada Kentliyim Dergisi, Yıl:4, Aralık-Şubat.

7.5.2.6 Dede Okan Murat.,2005 “Ekolojist Düşüncenin Kentsel Sistemlere Uygulanabilirliği”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 128. S:9.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

7.6.1 Türel Ali, Işık Oğuz, Dede Okan Murat, 1994., “GAP İllerinde Konut Gereksinmesi ve Talebi”, GAP’ta Teknik Hizmetler Sempozyumu.

7.6.2 Dede Okan Murat, Çalgüner T., 1996., “Bilgi Toplumunda Kent Modeli”, Kent Kültürü Sempozyumu, M.S.Ü., İstanbul.

7.6.3 Dede Okan Murat., Emür Semih H., 1997., “Gelişen Bilgi Teknolojilerine Paralel Olarak Türkiye’deki Kent Formunun Geleceğinin Delphi Metodu İle Araştırılması”, 7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İzmir.

7.6.4 Yaşlıca E., Çalgüner T., Dede Okan Murat., 1997., “Kentsel Planlama Politikalarında Stratejik Çevre Değerlendirmesine Bir Yaklaşım”, Yayınlanmamış Bildiri , Dünya Şehircilik Günü 21. Kolokyumu, Ankara.

7.6.5 Dede Okan Murat., Emür Semih H., 1998., “Ankara’nın Buluş Yapan Merkez Olma Yolundaki Önemi”, 8. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul.

7.6.6 Ergen Y.B., Yazar K.H., Ayten M.A., Dede Okan Murat., 1998., “Kentsel Göçteki Değişimlerin Yozgat Kent Mekanında Sınanmasına Dönük Bir Araştırma”, 8. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul.

7.6.7 Emür, S.H., Dede Okan Murat., 1999., “Bilişim Teknolojilerinin Planlamaya Olan İki Yönlü Etkisi”, Dünya Şehircilik Günü 23, Kolokyumu, İstanbul.

7.6.8 Ergen Y.B., Dede Okan Murat, Girgin, F.S., Yazar K.H., Ayten M.A., 1999, “Güneş Enerjisinin Kullanımı ve Kent Planlama ile Mimari Tasarımla Olan İlişkisi”, Güneş Günü sempozyumu, Kayseri.

7.6.9 Ayten Mustafa A., Dede Okan Murat., 2003.,”Kalkınma Planlarında Ulaşım Politikaları, Hedefler ve Önceliklerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Değerlendirme”, TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi, Ankara. (16-17.10.2003)

7.6.10 Ayten M.A., Dede Okan Murat., Yazar K.H., 2004., “Kıyı Alanları Planlamasında Mevcut Planlama Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 5. Ulusal Konferansı, Çukurova Üniversitesi, Adana. (4–7 Kasım 2004)

7.6.11 Ayten M.A., Dede Okan Murat., Yazar K.H., 2005., “Kentsel Yerleşimlerde Yeni Gelişen Konut Alanlarının Yer Seçiminde Eşik Analizinin Uygulanması ve Sonuçları”,  Deprem Sempozyumu 2005, İzmit. (23–25 Mart 2005)

7.6.12  Ergen Y.B., Dede Okan Murat., Ayten A.M., Yazar K.H., Ergen M.,2007 “ İstatistiki Bölge Birimi Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım: “Kayseri , Sivas , Yozgat” Örneği Üzerine Bir Değerlendirme”,  12.Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi,  İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Taşkışla–İstanbul. (25-26 Ekim 2007)

7.6.13 Ayten Mustafa A., Dede Okan Murat., 2009 “Ülkemizde Planlama Sistematiğinin Mersin’deki Yönetim-Planlama Ölçeğinde İrdelenmesi”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, T.O.D.A.İ.E, Ankara (19-20 Ekim 2009)

7.6.14  Ergen Y.B, Dede Okan Murat., Ergen M, Ergen B., 2010 “Kömür Madeninin Kente ve Kentsel Yaşama Olan Etkisinin Zonguldak Örneğinde Araştırılması”, Türkiye 17. Kömür Kongresi, Zonguldak. (2-4 Haziran 2010) (16 sayfa)

7.6.15 Ersoy M., Dede Okan Murat, Ergen Y.B., 2010 “Yaşlı Dostu Kent Kavramı: Türkiye’de Kentlerin Bu Süreçle İlgili Bilgilendirilmesi ve Kentsel Yapının Bu Sürece Hazırlanması Sorunsalı”, Sosyal Hizmet Sempozyumu-2010, Ankara Üniversitesi, Ankara. (9-11 Aralık 2010) (Henüz basılmadı)

7.6.16 Altanlar Aslı, Dede Okan Murat. (2015) “Türkiye’deki Doğa Koruma ile İlgili yasal Çerçevenin IUCN’ın Doğa Koruma Statüleri ve Yönetim Planı ile Uygunluğunun İrdelenmesi, I.Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Ankara.

 

7. 7.  Diğer Yayınlar

7.7.1. Ulusal Kitapta Editörlük

7.7.1.1 Ergen Y.B., Dede Okan Murat (ed.), 2010 Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu 31. Toplantısı, 27-28 Ekim 2010, Amasya Üniversitesi, Amasya, TMMOB Yayını ISBN 978-605-01-0082-2.

 

7.8 Atıflar

7.8.1 Ulusal Atıflar

Atıf Yapılan:

Dede, Okan Murat., “Information Technologies, Their Effects and Position of Türkiye Towards  These Technologies and Their Effects (Enformasyon Teknolojilerinin Özellikleri, Etkileri ve Türkiye’deki Durumu)”, Y.LİSANS TEZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Bölümü, O.D.T.Ü., Eylül 1994.

Atıf Yapan:

Osmay, Sevin, 1998. “1923’den Bu Yana Kent Merkezlerinin Dönüşümü”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı yayını, Ankara.

Atıf Yapılan:

Ayten Mustafa A., Dede Okan Murat., 2003.,”Kalkınma Planlarında Ulaşım Politikaları, Hedefler ve Önceliklerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Değerlendirme”, TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi, Ankara. (16-17.10.2003)

Atıf Yapan:

Kaynak, Zümrüt., 2005., Kentsel Alanlarda Ulaşım Politikaları ve Ulaşımda Sürdürülebilirlik, Y. Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Atıf Yapılan:

Yaşlıca E., Çalgüner T., Dede Okan Murat., 1997., “Kentsel Planlama Politikalarında Stratejik Çevre Değerlendirmesine Bir Yaklaşım”, Yayınlanmamış Bildiri, Dünya Şehircilik Günü 21. Kolokyumu, Ankara

Atıf Yapan:

Ercoşkun, Özge, Y., 2005, “Sustainable City Plans Against Development Plans”, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18 (3), s:529-544.

 

7.8.2 Uluslararası Atıflar

7.2.3 kaydındaki makaleye Üç (3) adet (2017 itibarı ile)

7.2.4 kaydındaki makaleye Üç (3) adet (2017 itibarı ile)

 

 

8- Ulusal ve Uluslararası Projeler (DPT, TUBİTAK, AB. V.b.)

8.1 Prof. Dr. Ali Türel yönetiminde “Türkiye’de Konut Gereksinmesi ve Talebi” projesinde yer alma, O.D.T.Ü., 1993.

8.2 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, O.D.T.Ü Mimarlık Fakültesi Konut Araştırmaları Merkezinin “Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri” araştırmasında çalışma ve katkı, 1993.

8.3 Prof. Dr. Ayda Eraydın yönetiminde O.D.T.Ü.’nde yürütülen “Ankara’nın Potansiyel Gelişmesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi” projesinde sigortalı olarak çalışma, 1993.

8.4 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Konut Özel İhtisas Komisyonu Konut Gereksinmesi ve Talebi Çalışma Grubu Raporunun “Konut Gereksinimi ve Gereksinimin Ruhsatlı ve Ruhsatsız Piyasalardan Karşılanma Durumu” kısmının Prof. Dr. Ali Türel, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Işık ile birlikte yazılması, 1996.

8.5 Prof. Dr. Nihal Şenlier yönetiminde Gazi Üniversitesinde “Elektronik Firmalarının Yer Seçimi”  konulu Araştırma Projesinde çalışma. 1997

8.6 Prof. Dr. Mehmet Ersoy yönetiminde Amasya Üniversitesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamındaki “Yaşlı Dostu Kent: Amasya” projesi kabul edilmiş olup 23.08.2011 tarihinde başlamış ve 23.11.2011 tarihinde sona ermiştir.. Bu proje önerisi dosyasının, ara ve final raporunun hazırlanması ile birlikte, adı geçen projede proje asistanı olarak yer alınması.

8.7 Karabük Üniversitesi BAP Projesi, Doç.Dr. Suat Çabuk yürütücülüğünde Osmanlı’dan Günümüze Kent çarşıları: Kayseri Örneği Projesinde Proje Araştırmacılığı. Proje No: KBÜ-BAP-16/1-KP-182, Proje Sonuçlanma Tarihi: Mart 2017

 

 

9. Seminerler-Etkinlikler

9.1 1994 Yılı Temmuz ayında Türkiye Çevre Vakfı’nın düzenlediği  “ÇED Eğitimi” Konferansı.

9.2  7-8-9 Kasım 1994 tarihleri arasında Dünya Şehircilik Daimi Komitesinin Ankara Gazi Üniversitesi ile birlikte düzenlediği kollokyum düzenleme komitesinde görev.

9.3  17-18 Ekim 1996’da Ankara’da düzenlenen 6. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama kongresi düzenleme komitesinde görev.

9.4  2-4 Aralık 2004 tarihinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde düzenlenen 19. MOBBIG toplantısına katılım.

9.5  Nisan 2009 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen 5. Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Buluşması için Bozok Üniversitesi Şehir ve Planlama öğrencilerinin yaptığı sunuma katkı ve destek.

9.6              20-21 Eylül 2010 tarihleri arasında Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi  (KBAM) I. Arama Konferansına katılım.

9.7              26-27 Ekim 2010 31. MOBBİG (Mimarlık Bölüm Başkanları Buluşması) Toplantısı organizasyonu dahilinde organizasyon başkanı yardımcılığı.

9.8              4 Nisan 2011 Amasya Üniversitesi ile Kaiserslautern Teknik Üniversitesi arasında imzalanan DAAD (Almanya Eğitim Desteği) Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen “Mimarlık Fakültesinin Bölgedeki Yeri ve Önemi” konulu panelde “Amasya Üniversitesi Bünyesinde Kurulmakta Olan Mimarlık Fakültesinin Bölgedeki Yeri ve Önemi” konulu sunumun yapılması.

 

10.  İdari Görevler:

10.1 31.10.2006- 29.01.2009 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı (Mimarlık bölümüne Prof. Dr. bir öğretim üyesi geldiğinden dolayı görev süresi otomatik olarak bitmiştir).

10.2 Mart 2010- Mayıs 2011 dönemleri arasında Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Görevi. (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü değiştiğinden dolayı görev süresi otomatik olarak bitmiştir).

10.3 22.03.2013-22.03.2016 Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan yardımcılığı Görevi

10.4 22.03.2013-……….. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı

10.5 22.03.2012- 13.02.2014 Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Vekilliği

 

 

11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

T.M.M.O.B. Bağlı Ankara Şehir Plancıları Odası Üyeliği  Üye No: 1302

 

12. Ödüller

-

13. Verilen Dersler

13.1  Lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Ana Bilim Dalı Kentsel Tasarım Bilim Dalı Programı kapsamında;

2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında:

  • KTS 520 Kentsel tasarım Kuramı-1  (3+0)
  • KTS 517 Bilim Felsefesi (2+0)

2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında: KTS 504 Peyzaj Tasarımı Projesi (3+2)

 

13.2  Son dört yılda verilen lisans dersleri: (  *: İngilizce olarak verilen dersler)

 

2013-2014

MIS 101 Stüdyo-1                                                     4-4-6

MIS 102 Stüdyo-2                                                    4-4-6

GSD 101 Tasarım Yöntemleri                                  1-1-2

GSD 108 Ar&Ge ve Proje Metodolojisi                   2-1-3

 

2014-2015

MIS 101 Stüdyo-1                                                     4-4-6

MIS 201 Stüdyo-3                                                     4-4-6

*MI 201 Mesleki İngilizce   (İng)                              2-0-2

*MIS 205 Ekonomi-1 (in English)                            2-0-2

*MIS 209 Fiziksel Engelliler İçin Çevre Mekan       1-1-2

 

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

MIS 201 Stüdyo-3                                                   4-4-6

MIS 202 Stüdyo-4                                                   4-4-6

SBP 301 Stüdyo-5                                                    4-4-6

*MIS 205 Ekonomi-1 (İng)                                      2-0-2

*MIS 205 Fiziksel Engelliler İçin Çevre Mekan       1-1-2

*SBP 305 Kent Coğrafyası (İng.)                             2-0-2

*SBP 309 Araştırma Metod ve Teknikleri(İng.)       2-0-2

SBP 311 ÇevreBilimi                                                2-0-2

SSD 309 Endüstri-Kent İlişkisi                                2-1-3

 

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ

MIS 202 Stüdyo-4                                                     4-4-6

SBP 301 Stüdyo-5                                                    4-4-6

SBP 302 Stüdyo-6                                                     4-4-6

*MIS 204 Ekonomi-II (İng)                                      2-0-2

*MI 202 Mesleki İngilizce-4  (İng.)                          2-0-2

*SBP 310 İstatistik (İng.)                                         2-0-2

*SBP 314 Kent Planlamada Modeller (İng.)            2-0-2

SBP 304 Planlama Kuram ve Teknikleri                   2-0-2

 

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

MIS 201 Stüdyo-3                                                     2-2-6

SBP 301 Stüdyo-5                                                    4-4-6

SBP 302 Stüdyo-6                                                    2-2-6

SBP401 Stüdyo-7                                                     4-4-6

MIS 205 Ekonomi-1 (İng)                                        2-0-2

*MIS 205 Fiziksel Engelliler İçin Çevre Mekan       1-1-2

*SBP 305 Kent Coğrafyası (İng.)                             2-0-2

*SBP 309 Araştırma Metod ve Teknikleri(İng.)       2-0-2

*SBP 403 Ulaşım Planlaması (İng.)                          2-1-3

*SBP 407 Ülke ve Bölge Planlama (İng.)                 3-0-3

SBP 409 Kentsel Teknik Altyapı                              1-1-2

 

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ

MIS 201 Stüdyo-3                                                    4-4-6

MIS 202 Stüdyo-4                                                     2-2-6

SBP 301 Stüdyo-5                                                     4-4-6

SBP 302 Stüdyo-6                                                    2-2-6

SBP 401 Stüdyo-7                                                     4-4-6

*MIS 204 Ekonomi-II (İng)                                      2-0-2

*MI 202 Mesleki İngilizce-4  (İng.)                          2-0-2

*SBP 314 Kent Planlamada Modeller (İng.)            2-0-2

*SBP 406 Planlama Ekonomisi(İng.)                       2-0-2

SBP 404 Proje Araştırma                                          1-1-2

 

 

-

I. YAPILAN TEZLER:

I.1 Dede, Okan Murat., “Information Technologies, Their Effects and Position of Türkiye Towards  These Technologies and Their Effects (Enformasyon Teknolojilerinin Özellikleri, Etkileri ve Türkiye’deki Durumu)”, Y.LİSANS TEZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Bölümü, O.D.T.Ü., Eylül 1994.

I.2  Dede, Okan Murat.,”Spatial Structuring of Technology Based Production in Türkiye: The Case of Professional Elactronics in Türkiye (Teknoloji Tabanlı Üretimin Türkiye’de Mekansal Yapılanmasına Örnek Olarak Ankara’daki Profesyonel Elektronik Sanayiinin Araştırılması), DOKTORA TEZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, O.D.T.Ü., Aralık, 1999.