Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ndeki beş bölümden biri olup 2010 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı, kent alanlarına kimlik kazandıracak bilinçli meslek elemanı yetiştirmektir.

Kentsel tasarım,  şehir, kasaba ve köylerde tasarımı ve şekillendirme sürecini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Mimaride binalar üzerinde duruluyor. Oysa kentsel tasarım; kentsel alanlarda, sokaklar ve kamusal alanlarda fonksiyonel, çekici ve sürdürülebilir kılmak için tüm kentlerin bina gruplarını ve kentleri büyük ölçekle ele alır. Kentsel tasarım, kişilerin ve yerlerin, hareket ve kentsel biçim ile doğa arasında inşa kurar.

Peyzaj  kelime anlamıyla görüntü veya manzara demek olup belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik verileri içerir. 

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması ve onarılması konularını kapsayan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır.

Peyzaj mimarlığı, yapı üretim sürecinde dışında kalan tüm alanların (yapı çevresi) yapı ruhsat aşamasından, kentsel ve kırsal alanlardan ülke ölçeğine kadar mücavir alan içinde kalan veya kalmayan uygulamaların gürültü, enerji, güvenlik, doğal afetlere karşı, estetik faktörleri gözeterek standartlara uygun mekansal alanların oluşturulması ve ekolojik olarak tasarlanması, planlanması,  peyzaj projelerinin projelendirilmesidir.

Kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığının buluştuğu tasarım odaklı bir program olup mimarlık, mühendislik, sanat ile doğal bilimleri biraraya getiren bir meslek disiplinidir. Kentlerin çevre ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar ve kentsel sorunlar karşısında farkındalık oluşturur.Kentsel mekanlara eleştirel, farklı ve yeni bir bakış açısı getirir. Kentsel çevrelerin farklı ölçeklerde tasarımını, fikir ve çözüm önerisi geliştirmeyi kapsar. Kentsel probleme yönelik analiz, araştırma ve tasarım çözümlerini birarada kullanır. Öğrencilere kentsel tasarımda yeni bakış açısı kazandırmayı, çağdaş ve evrensel bilgilerle donanmayı, araştırıp sorgulatmayı ve teknolojinin bütün imkanlarını kullanabilmeyi hedefler. Eğitimde, öğrencilerin bireysel olduğu kadar ekip çalışmasını da destekler.