Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi' ne bağlı bulunan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ilk olarak 2006 yılında Üniversitenin kuruluşu ile Fakülte bünyesinde yer almıştır. Üniversitenin gelişmesi bağlamında yapılan çalışmalar sonucu 2009 yılında Bölüm Anabilim dalları kurularak eğitim-öğretim için kadro oluşturulmaya başlanmıştır.


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, alanında eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, coğrafya, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler.


Kent planlama, ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesi içinde ve bilimsel yöntemlere dayanılarak yapılan araştırma, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini kapsayan bir disiplindir. Bölümümüzün özgörevi; farklı ölçeklerdeki mekanı oluşturan ve dönüştüren, süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçekleri gözönünde tutularak; çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek mesleki etiğe sahip şehir ve bölge plancıları yetiştirmektir.


Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün amacı, "Bölge Planlama", "Kentsel Planlama", "Kentsel Tasarım", "Kentsel Koruma ve Yenileme" konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, bilimsel katkıda bulunabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Amaç, yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek, sistemli bir düşünme bilincine sahip bireyler yetiştiren eğitim-öğretim vermektir.


Eğitim

Lisans'ta Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Programının amacı öğrencileri şehirciliğin temel alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.

Öğrenci değişim programları, teknik geziler ve stajlar bu kapsamda tutularak programlanmıştır. Eğitim Programı süresince öğrencilere toplam 60 gün boyunca stajları yaptırılarak uygulama yolu ile teorik bilgilerinin desteklenmesi sağlanmaktadır.
Bu yolla öğrenciye Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik, çağdaş, gerçekçi, toplumsal sorumluluk taşıyan, uluslararası düzeyde yeterli, bilimsel, rasyonel ve analitik bir düşünce sistematiği kazandırılmaya, yaratıcı düşünceye ulaşmış, kavramsal değerlendirme yapabilen, seçenek geliştiren, bilgili, objektif bir meslek adamı ve erdemli bir meslek elemanı yetiştirilmeye çalışılmaktadır.


Bölüm Laboratuar Olanakları


Bölümlerimizde iki adet laboratuar yer alması öngörülmekte olup, bunlar Maket Laboratuarı ve Görsel Eğitim Laboratuarıdır. Şehir ve Bölge Planlama ile tasarım disiplinleri(Mimarlık, Peyzaj ve Kentsel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, v.b.) birbirini tamamlayan meslekler olması nedeniyle laboratuarlarımız müştereken kullanılacaktır. Bölümlerimizin ortaklaşa kullanacağı maket laboratuarımızda, şehircilik ve mekansal tasarım projelerinin her ölçekteki maketlerinin yapılmasına olanak sağlayan her türlü araç ve gereçler laboratuvarımızda yer alacaktır. Görsel eğitim laboratuarımızda teknolojinin gerektirdiği her türlü donanım ile donatılacaktır.