International Congress on Art and Design Research and Exhibition / Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırma Kongresi ve Sergisi'ne Mimarlık Bölümü'müzden Katılım

21-22 Haziran 2021 tarihlerinde Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından Niğde'de “International Congress on Art and Design Research and Exhibition / Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırma Kongresi ve Sergisi" isimli kongre çevrimiçi (online) olarak düzenlenmiştir. Sempozyumda üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Merve Özkaynak tarafından “Imitation Approaches in the Use of Portal in the Present Public Buildings: Case of Konya / Tarihi Yapı Taç Kapılarının Günümüz Kamu Binalarında Kullanılmasında Taklit Yaklaşımlar: Konya Örneklemi" başlıklı bildiri sunulmuştur. Mimarlık alanında tarihi çevrede yeni yapı tasarım kriterlerinin kamu binaları özelinde tartışıldığı araştırmada taklit uygulamalara değinilerek, yapılan alan araştırması bağlamında tartışılmıştır.